De viktigste FM-trendene

EVAT Bjarne T. Haugen

Det skjer en teknisk revolusjon nå som påvirker FM-bransjen, mener Bjarne Tarjei Haugen, administrerende direktør i Movation og forretningsutvikler i EVAT.

TIDLIGERE konserndirektør i ISS Bjarne Tarjei Haugen har lang erfaring fra FM-bransjen. I dag er Haugen administrerende direktør i selskapet Movation samt høgsko­lelektor og mentor for FM-stu­dentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Han har sett litt på de sterkeste FM-­trendene i 2015:

1. Økt fokus på bærekraftighet
FM-bransjen har en stor mulig­het til å påvirke energibruk i bygg og C02-utslipp fra byg­ningsbransjen. Vi ser at bygg som tar bærekraft og gode FM­løsninger på alvor, får økte leieinntekter og lavere driftsut­gifter.
2. Stadig mer teknologisk komplekse bygg
Nå har vi fått bygg som produ­serer mer enn det bruker og det blir stadig mer teknikk i byggene våre. Det stiller nye krav til kom­petanse for de som skal drifte byggene. Men teknologi kan også frigi kapasitet til de som drifter, den tiden kan brukes på de opp­gavene som teknologien ikke kan løse.
3. En aldrende bygningsmasse
Vår samlede bygningsmasse har et enormt vedlikeholdsbehov. · Behovet for en FM-bransje som kan rehabilitere og vedlikeholde byggene er stort.
4. Stadig viktigere med beredskap
Smarte bygg krever smart sik­kerhet og FM-bransjen har en viktig rolle når det kommer til beredskap. Sikkerhet er et av flere områder innen FM som er i sterk utvikling.
bjarne_tarjei_haugen
5. Større og mer komplekse FM-kontrakter
Før handlet det mest om å redu­sere kostnader. Nå ser vi at kun­dene våre forventer mer og man legger flere tjenester i potten. Det innebærer at FM-kontraktene blir mer komplekse og sofistikerte. Det er en trend at stillingen som kontraktsjef blir mer ettertraktet.
6. Forbedret produktivitet
Teknologiutviklingen vil gi større muligheter. Bransjen er lite innovativ, men ny teknologi gjør det mulig å styre og auto­matisere flere FM-oppgaver enn tidligere. Det utvikles også nye software-løsninger som gjør det lettere å styre FM-kontrakter.
7. Endrede kontorløsninger
Den enkeltes konsentrasjonsplass blir mindre og mindre viktig. Bygget betyr mye for.selskapets identitet og det er en viktig inn­satsfaktor. Ny brukerteknologi og økt mobilitet gir endringer i arbeidsprosesser.
8. Behov for forbedret kompetanse og attraktivitet
For å kunne absorbere de tren­dene vi ser komme, må vi løfte kompetansen vår. Vi må ta i bruk ny teknologi, men heldigvis hand­ler FM fortsatt om folle Det er hard kamp om de kloke hodene og sliter med stor avgang. Selska­per som satser på bærekraftighet og har et godt omdømme vil være de som er mest attraktive for de som skal inn i FM-bransjen.•